Algemene voorwaarden Recruiters Omgekeerd

Recruiters Omgekeerd wordt vertegenwoordigd door:

Bianca Perfors van Cenza B.V. gevestigd te Bonaire (KvK Bonaire 13511).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Recruiters Omgekeerd. Een afschrift van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Recruiters Omgekeerd. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van een overeenkomst verklaar je tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

1. Definities 

1.1 Een online training: een training die online te volgen is via het internet op een computer, laptop, Mac, tablet, ipad of smartphone.

1.2 Een training op locatie: een training op een locatie extern of bij de opdrachtgever op locatie.

1.3 Traineeship: programma met een combinatie van (meerdere) online training, training op locatie en coaching online of op locatie.

1.4 E-book of whitepaper: een document of boek in de vorm van een PDF document die je kan downloaden en digitaal lezen.

1.5 Gratis Checklist: een checklist in de vorm van een PDF document die je kan downloaden en digitaal lezen.

1.6 Advies, coaching of project: een advies of project uitgevoerd en opgeleverd door Recruiters Omgekeerd

1.7 Opdrachtgever (ook wel klant, afnemer of deelnemer): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Recruiters Omgekeerd een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.


2. Toepasselijkheid 

2.1 Door akkoord te gaan met de offerte danwel een online bestelling te plaatsen gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Recruiters Omgekeerd opgenomen wordt.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Recruiters Omgekeerd en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3. Aanbod en offertes

3.1 Het aanbod en alle offertes van Recruiters Omgekeerd zijn vrijblijvend.

3.2 Recruiters Omgekeerd kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in haar offertes en overeenkomsten of op haar website.

3.3 Intellectuele eigendomsrechten op de offerte en op alle daarbij gevoegde documenten berusten bij Recruiters Omgekeerd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de offerte en alle daarbij gevoegde documenten aan derden kenbaar te maken of openbaar te maken.

3.4 In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, research, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

3.5 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw. Cenza B.V. is in Nederland niet belastingplichtig. Bij levering van diensten aan bedrijven in Nederland welke dus buiten Caribisch Nederland vallen wordt er ook geen ABB berekent. Op de factuur zal staan ‘ABB verlegd’. ABB staat voor Algemene BestedingsBelasting en is de rijksbelasting in Caribisch Nederland die wordt geheven op dienstverlening, dan wel op productie of invoer van goederen. Als Cenza B.V. haar diensten levert aan buitenlandse klanten is de ABB op de factuur 0%.


4. Levering van teksten en/of een candidate persona

4.1 Indien de levering een tekst en/of een candidate persona bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de definitieve tekst zonder herziening door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een review voor definitieve versie wenst, dient dit in de offerte meegenomen te worden. Recruiters Omgekeerd zal boven op de standaard prijs een additionele vergoeding rekenen voor een review door opdrachtgever.

4.2 Mits expliciet overeengekomen in de overeenkomst, zijn herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

4.3 Herzieningen dienen binnen 14 dagen na de levering aan Recruiters Omgekeerd kenbaar te worden gemaakt. Indien de opdrachtgever herzieningen later doorgeeft, dan heeft Recruiters Omgekeerd het recht voor deze herzieningen een vergoeding in rekening te brengen.


5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod, online inschrijving en/of de offerte van Recruiters Omgekeerd. 


6. Uitvoering van de opdracht, advies en/of een candidate persona

6.1 Recruiters Omgekeerd verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

6.2 Recruiters Omgekeerd bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Recruiters Omgekeerd heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.3 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloedt, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.4 Indien Recruiters Omgekeerd een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.  


7. Tussentijdse wijziging van de opdracht, advies en of een candidate persona

7.1 Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst, de opdracht wordt uitgebreid, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt apart geoffreerd.

7.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Recruiters Omgekeerd niet verplicht teksten of een candidate persona die nog niet gereed zijn, te leveren. Recruiters Omgekeerd heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

 

8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle deelnemers, gegevens, ruimtes en apparatuur, waarvan Recruiters Omgekeerd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 

8.2 Tevens dient de opdrachtgever Recruiters Omgekeerd alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan heeft Recruiters Omgekeerd het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

8.3 Indien de opdrachtgever aan Recruiters Omgekeerd informatiedragers of elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers of elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten. 

8.4 Indien de adresgegevens, het telefoonnummer of het e-mailadres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever Recruiters Omgekeerd daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

 

9. Levering en levertijd 

9.1 Recruiters Omgekeerd gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de bevestiging tot deelname aan de training of traineeship of coaching op de genoemde datum bij de inschrijving online, in de bevestiging, overeenkomst of offerte. 

9.2 Mocht Recruiters Omgekeerd onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Recruiters Omgekeerd alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Recruiters Omgekeerd een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 

9.3 Om tot een optimaal resultaat te komen van de trainingen en/of advies of andere diensten c.q. producten is het van belang om tijd te investeren in het doornemen van het geleverde materiaal en het uitvoeren van de eventueel bijbehorende opdrachten. 

 

10. Training (online en op locatie) 

10.1 Indien het een incompany training betreft of een deelname op verzoek van de werkgever, in dit geval de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer(s) die hij heeft aangemeld voor het volgen van een training en de opdrachtgever dient deze deelnemer(s) op de hoogte te stellen van de inhoud van dit artikel. In alle andere gevallen is de deelnemer zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van dit artikel. 

10.2 Recruiters Omgekeerd heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de training indien de deelnemer zich onbehoorlijk gedraagt. In een dergelijk geval blijft de opdrachtgever of deelnemer de overeengekomen vergoeding aan Recruiters Omgekeerd verschuldigd.

10.3 Schades die zijn toegebracht door de deelnemer en die niet door Recruiters Omgekeerd op de deelnemer verhaald kunnen worden, dienen door de opdrachtgever aan Recruiters Omgekeerd vergoed te worden.

10.4 Recruiters Omgekeerd is niet aansprakelijk voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met de deelname aan de training.

10.5 Indien Recruiters Omgekeerd wegens overmacht, zoals maar zeker niet beperkt tot, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Recruiters Omgekeerd de training verzorgt, de training niet kan geven, dan heeft Recruiters Omgekeerd het recht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de training te wijzigen of om voor een vervanger zorg te dragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, dan stelt Recruiters Omgekeerd de opdrachtgever en/of deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Kan Recruiters Omgekeerd niet tijdig zorgdragen voor een vervanger, dan is Recruiters Omgekeerd niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

10.6 Deelname aan een training is geheel voor eigen risico.

10.7 Voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer tijdens de training kan Recruiters Omgekeerd niet aansprakelijk worden gesteld. Indien deelname wordt geannuleerd binnen 72 uur voor aanvang van de training of 10 dagen voor start van het traineeship, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen in het geval van de training 50% van de trainingskosten en in het geval van het traineeship 20% van het totaalbedrag. Volledige restitutie van het inschrijfgeld is dus niet van toepassing. 

10.8 Indien de deelnemer niet bij de training verschijnt is geen recht op restitutie van de kosten voor inschrijving van de training. 

10.9 Van een training mag zonder de voorafgaande toestemming van Recruiters Omgekeerd geen opname in beeld en/of geluid worden gemaakt en tijdens de training mogen geen foto’s worden gemaakt. 

10.10 Annuleren van trainingen op individuele inschrijving kan alleen schriftelijk worden gedaan (per e-mail aan aan info@recruitersomgekeerd.nl). 

10.11 Indien gewenst kan de deelnemer ook bij verhindering -zonder extra kosten- een vervanger /collega laten deelnemen aan de training. Deze wijziging dient uiterlijk 72 uur voor aanvang van de training door gegeven te worden aan info@recruitersomgekeerd.nl. 

10.12 Annuleren van incompany trainingen kan alleen schriftelijk worden gedaan(per e-mail aan info@recruitersomgekeerd.nl). 

10.13 Aan een annulering van een incompany training zijn kosten verbonden: 

- Tot 1 maand voor aanvang van de incompany training 20% van de overeengekomen prijs conform de offerte. 

- Minder dan 1 maand voor aanvang: 50% van het overeengekomen prijs conform de offerte. 

 

11. Facturering en betaling 

11.1 Voor aanvang van de trainingen, traineeship, advies, coaching en overige diensten of downloads van Recruiters Omgekeerd, is vooruitbetaling verschuldigd. 

11.2 De betalingstermijn van Recruiters Omgekeerd is in alle andere gevallen 14 dagen vanaf datum factuur. 

11.3 Eventuele extra kosten voor meerwerk, die niet voor in de offerte zijn afgesproken, worden achteraf in rekening gebracht. 

11.4 Bij betalingen later dan 2 maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum die 2 maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,-. 

 

12. Duur en beëindiging 

12.1 Recruiters Omgekeerd kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Recruiters Omgekeerd gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. 

12.2 Recruiters Omgekeerd kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

12.3 Recruiters Omgekeerd heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 

12.4 Bij annulering van deelname aan een training (online of op locatie) is deelnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan de training. Hiervoor zal de annuleringskosten (zie art 10 lid 7) niet in rekening worden gebracht. Het staat Recruiters Omgekeerd vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

 

13. Overmacht 

13.1 Recruiters Omgekeerd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Recruiters Omgekeerd als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

13.2 Recruiters Omgekeerd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Recruiters Omgekeerd niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd. 

13.3 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Recruiters Omgekeerd alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Recruiters Omgekeerd geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Recruiters Omgekeerd tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

 

14. Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht het opgeleverde werk te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De opdrachtgever vrijwaart Recruiters Omgekeerd tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recruiters Omgekeerd. 

 

15. Copyright 

15.1 Al het door Recruiters Omgekeerd vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Recruiters Omgekeerd niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. 

15.2 Het eigendom van door Recruiters Omgekeerd verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Recruiters Omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Recruiters Omgekeerd hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist. 

15.3 Recruiters Omgekeerd behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

16. Aansprakelijkheid 

16.1 Voor zover Recruiters Omgekeerd bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Recruiters Omgekeerd weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Recruiters Omgekeerd op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Recruiters Omgekeerd. 

16.2 Recruiters Omgekeerd is niet aansprakelijk indien zij is uitgegaan van informatie en/of gegevens van de opdrachtgever die niet correct of niet volledig zijn. 

16.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Recruiters Omgekeerd slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Recruiters Omgekeerd voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

16.4 Recruiters Omgekeerd kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de teksten die in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven. 

16.5 Recruiters Omgekeerd Indien de deelnemer een training van Recruiters Omgekeerd verkeerd geïnterpreteerd heeft, dan kan Recruiters Omgekeerd daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

16.6 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Recruiters Omgekeerd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

16.7 Recruiters Omgekeerd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 

16.8 De opdrachtgever dient Recruiters Omgekeerd terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Recruiters Omgekeerd geleden schade. 

 

17. Overig 

17.1 Recruiters Omgekeerd zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Recruiters Omgekeerd. 

17.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Recruiters Omgekeerd zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

17.3 Recruiters Omgekeerd is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

18. Wijzigen van de algemene voorwaarden

Recruiters Omgekeerd heeft het recht deze algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever wordt er schriftelijk of via de e-mail van op de hoogte gesteld indien deze algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst wijzigen. 

 

19. Geschillen

19.1 Op elke overeenkomst tussen Recruiters Omgekeerd en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

19.2 In het geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie in der minne te regelen. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld in der minne te regelen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Recruiters Omgekeerd. 

 

Contactgegevens

info@recruitersomgekeerd.nl

Bianca Perfors | Cenza & Recruiters Omgekeerd | 06-20420297